sk  sk

Profil spoločnosti

    Spoločnosť Mentor Konzult je poradenskou, konzultačnou a sprostredkovateľskou spoločnosťou. Zameriava sa najmä na oblasť finančného sektora –finanční sprostredkovatelia, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, dôchodkové spoločnosti a pod. Jej jedinečnosť na slovenskom trhu spočíva v spojení skúseností jej zakladateľa tak z pohľadu verejnoprávneho, ako i pohľadu finančných inštitúcií, kde počas svojej kariéry pôsobil.

    Zakladateľ Mentor Konzult udržiava nadštandardné vzťahy aj s rôznymi asociáciami, ako napr. AFISP alebo AOCP, kde sa priebežne podieľal na rôznych formách vzájomnej spolupráce, vrátane prednáškovej činnosti.

    Kvalitu poskytovaných služieb determinuje aj pôsobenie zakladateľa Mentor Konzult v rámci medzinárodných advokátskych kancelárií a projektov celonárodného významu, na ktorých sa počas intenzívnej 15 ročnej praxe priamo podieľal. Konkrétne ide o spoluzabezpečovanie procesu colnej reformy SR ako člena osobitnej skupiny zriadenej na tento účel na Colnom riaditeľstve SR, dôchodkovej reformy v rámci pôsobenia zakladateľa na vedúcej pozícii licenčného oddelenia, pôsobenie vo finančných inštitúciách, v oblasti duševného vlastníctva (kde pôsobil ako vedúci právneho oddelenie v organizácii kolektívnej správy) a samozrejme aj v iných oblastiach, ako napríklad príprava komplexných analýz právnych potrieb projektu železničnej širokorozchodnej trate v rámci územia SR.

    Spoločnosť Mentor Konzult sa obklopila špičkovými odborníkmi pôsobiacimi v zabezpečovaných oblastiach, s ktorými jej zakladateľ v rámci svojho pôsobenia spolupracoval, a ktorí spĺňajú potrebnú kvalifikáciu, kontakty a flexibilitu. Dôležitou súčasťou aktivít Mentor Konzult je aj zastrešenie špičkových služieb v oblasti účtovníctva a daní so spolupracujúcim advokátom, čo predstavuje jedinečnú kombináciu prípravy účtovných dokladov v kontexte daňových súvislostí a následne zabezpečenie zastupovania v prípadných konaniach voči orgánom verejnej správy alebo súdnych konaní „pod jednou strechou“.

    Na základe vyššie uvedeného spoločnosť Mentor Konzult disponuje silným tímom vybraných odborníkov, vrátane advokátov špecializujúcich sa na české finančné aj všeobecné právo, na oblasť colného práva, advokátmi špecializujúcimi sa na oblasť trestného práva, európskeho práva nehnuteľností, verejného obstarávania, zabezpečovanie kompletného servisu v rámci podnikateľských príležitostí v SR pre cudzincov, atď.

    Mentor Konzult je riadnym členom a jej zakladateľ poradcom medzinárodného zoskupenia advokátskych kancelárií, poradenských a audítorských spoločností, daňových poradcov a znalcov - Cambell´s Advisory Group.

    Spoločnosť je poistená v rámci zodpovednosti za škodu spôsobenú jej činnosťou, a to až do výšky 100.000 EUR.